Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer

1. Indledning

Vejledningen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse nr. 956 af 23. september 2008 om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren § 3, stk. 3 og bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007 om tandpleje § 30.

Vejledningen præciserer, hvornår plastmateriale, sølvamalgam og glasionomer anvendes ved tandfyldninger.

Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens udredning ”Udfasning af amalgam i tandplejen – afklaring af muligheder og anbefalinger”, 2006. I udredningen et det konkluderet, at indikationsområdet for anvendelse af plast som fyldningsmateriale kan udvides, og det er anbefalet, at det fremover kun vil være muligt at anvende sølvamalgam i blivende kindtænder, hvor det er åbenbart, at en sølvamalgamfyldning vil holde længere end en plastfyldning. Det er i udredningen vurderet, at der ikke har kunnet påvises sundhedsfare for den enkelte patient forårsaget af kviksølv fra sølvamalgamfyldninger, og sølvamalgam som fyldningsmateriale derfor synes at være forbundet med meget begrænsede sundhedsrisici.

2. Plastmateriale

Plastmateriale kan finde anvendelse ved alle typer tandfyldninger. Ved førstegangsfyldninger, hvor der ikke anvendes glasionomer, skal det primære valg være plastmateriale.

3. Amalgam (sølvamalgam)

Sølvamalgam kan anvendes ved fyldningsterapi i blivende kindtænder i de tilfælde, hvor det er åbenbart, at en fyldning i dette materiale vil have den bedste holdbarhed. Disse tilfælde er afgrænset til tandbehandlinger med manglende mulighed for tørlægning, vanskelig tilgængelighed af kavitet, speciel stor kavitet eller stor afstand til nabotand.

4. Glasionomer

Glasionomer finder typisk anvendelse ved fyldningsterapi af gingivale cariesangreb, usurer, ved tunnel- og brøndpræparationer, som isolations- og opfyldningsmateriale, som langtidsprovisorium, samt til alle typer fyldninger i primære tænder.

5. Udskiftning af fyldning

Der skal som udgangspunkt foreligge en sundhedsfaglig indikation, når en permanent fyldning af plast, glasionomer eller amalgam udskiftes.

6. Informeret samtykke

Det bemærkes, at Sundhedsloven (nr. 95 af 7. februar 2008) indeholder regler om patienters retsstilling, herunder bl.a. sundhedspersoners pligt til at give information og indhente en patients samtykke til behandling m.v. Ifølge disse bestemmelser må ingen behandling indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Bestemmelser om informeret samtykke i sundhedsloven har til formål at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse.

7. Journalføring

Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen med bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 har udarbejdet retningslinjer for patientjournaler herunder hvad en journal nærmere skal indeholde. Ved fyldningsterapi skal det fremgå af patientens journal, hvilken information patienten har fået, og hvad patienten har tilkendegivet på baggrund af denne. Den indikation, der ligger til grund for at lægge en ny fyldning samt udskifte en tidligere lagt fyldning, skal ligeledes journalføres.

8. Omhu og samvittighedsfuldhed

I medfør af autorisationsloven nr. 451 af 22. maj 2006 § 17 er en tandlæge under udøvelsen af sin virksomhed, herunder anvendelse af plastmateriale, glasionomer eller sølvamalgam som fyldningsmateriale i tænder, forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Ikrafttrædelse

Vejledningen træder i kraft den 1. oktober 2008.

Sundhedsstyrelsen, den 30. september 2008

Lone de Neergaard